Article Index
Предприятие в реално време- печелившата стратегия за управление на промените
стр.2 - Нарастваща комплексност; Информацията; Силата на Интернет; Промяната; Глобализацията; Нови трудови взаимоотношения; Кпиталови пазари
стр.3 - Предприятията в реално време
All Pages

Жизненият цикъл на продуктите и технологиите се скъсява с нарастващи темпове. Правилата на играта се променят - в битката за пазарен дял побеждава не по-големият, а по-бързият. Основен двигател на растежа вече не е капиталът, а качеството на ресурсите - хората и технологиите.

Светът днес е изправен пред нови предизвикателства. Моделите и правилата на старата индустриална икономика престават да действат или се оказват крайно неефективни. Линейната предсказуемост на икономическото развитие е заменена с експлозивна промяна и хаос, в който трудно се определят тенденциите. Пазарите се променят с неимоверна скорост. Жизненият цикъл на продуктите и технологиите се скъсява с нарастващи темпове. Големите индустриални фирми все повече губят водещата си роля в икономиката и отстъпват място на новите технологични компании. Увеличеният достъп до информация стимулира глобализацията и предизвиква хиперконкуренция. Правилата на играта се променят - не по-големият изяжда по-малкия, а по-бързият. Маркетинговите стратегии променят целите си - подходът им вече е не масов, а диференциран.

Новата действителност кара предприятията да ускоряват темпа на растеж и да се съобразяват с нарасналите изисквания на потребителите. Те все повече се учат да управляват промяната и да изграждат многовариантни динамични стратегии. Мярката за успех вече не е постигнатата печалба, а капитализацията на пазара. Масовото производство все повече отстъпва място на гъвкавото. Основен двигател на растежа на фирмите вече не е капиталът, а качеството на ресурсите - хората и технологиите. Научните изследвания се концентрират върху интеграцията, развитието на рискови стратегии и създаването на нови бизнес модели. Автоматизацията и механизацията като ключови движещи сили отстъпват място на информационните и комуникационни технологии, електронният бизнес и компютъризираното производство. Досега основен ресурс за конкурентно предимство беше достъпът до суровини и материали, евтиния труд и свободния капитал. Сега конкурентното предимство се определя от технологичното превъзходство, бързината на действие, качеството на човешките ресурси, партньорските взаимоотношения и стратегии.

Новите измерения

Днес бизнес пространството непрекъснато мени своите измерения. Технологичните иновации, икономическият растеж, еволюцията на пазарите, промененият вкус на потребителите, социалните промени и различните политически събития са движещият механизъм, който определя флуктуациите на разширяване или свиване. Огромните изменения често променят перспективите. Незаетите територии предоставят огромни възможности за технологичните и стратегически иноватори, чиято бързина за действие гарантира конкурентното им предимство. Предоставените възможности са огромни, но такива са също измеренията на конкуренцията и шанса за провал.

Днешното време създава нови индустрии и разрушава други като засилва икономическия растеж. Навсякъде очакванията се покачват. Нововъзникващите икономики бързо се индустриализират и всеки се присъединява към дигиталната революция на повсеместна комуникация и информация и безгранична електронна търговия. потокът от нови идеи, технологии и капитал за задоволяване на нови нужди тече свободно в пространството.


Нарастваща комплексност

Бизнес пространството, технологиите, процесите и бизнес моделите стават все по-сложни. Нови характеристики се добавят към вече съществуващите, повишавайки сложността и предоставяйки нови възможности за тези, които успешно навигират в новата среда, но тази комплексност често възпрепятства постигането на по-големи размери и създаването на по-голяма стойност.

Информацията

Информацията става лесно достъпна моментално до най-отдалечените точки на света. Клиенти, конкуренти и създатели на нови продукти имат незабавен достъп до нея. Технологичната промяна, по-специално промените в информационните и комуникационните технологии породиха Информационната ера и я преобразяват в Ера на знанието.

Знанията и постоянното усъвършенстване са вече критични елементи на успеха. Уменията и способностите се превърнаха в доминантен капитал. позиционирането на научните знания като първостепенен източник на капитал определя новата икономика да бъде водена от тези, които могат ефективно да използват знанията - които ги откриват и комбинират в нови продукти и услуги по-бързо от конкурентите си.

Силата на Интернет

Интернет фундаментално промени начините на правене на бизнес и критериите за конкурентноспособност. С появата на новите възможности за създаване и доставяне на продукти и услуги онлайн правилата на играта изключително се ожесточиха. Интернет предостави повсеместен достъп до огромен брой конкуренти, технологии, идеи, модели, процеси, изисквания на потребителите и т.н.

Промяната

Това е прозорецът, през който бъдещето навлиза в нашия живот. Тя е навсякъде около нас и в най-различни форми. Не можем да се борим с нея - можем да я забавим или отклоним, но не и да я спрем. За да оцелеем, трябва да гледаме на нея като приятел, който ни предоставя възможности за растеж и напредък. Откриването и оползотворяването на възможностите, които другите не виждат, е ключът към успеха. Както е казал Чарлз Дарвин: "не най-силният и интелигентен от разновидностите оцелява, а най-адаптивният."

Глобализацията

Глобализацията не е новост, но днес е много по-бърза повсеместна. Разстоянията вече не са бариера. Пазарите се глобализират скоростно, както и компаниите, които се състезават на тях. Географската близост вече не е задължителна за съвместната работа на хората.

Нови трудови взаимоотношения

Взаимоотношенията между фирмите и служителите се променят. Хората се превръщат в най-важния капитал на всяка компания. Добре образованите, добре ръководени и високо мотивирани служители имат критично важно значение за развитието и изпълнението на печеливши стратегии. Днес правилното предоставяне на права за взимане на решения на всяко ниво в организационната структура е един от определящите фактори за ефикасността и адаптивността на всяко предприятие.

Капиталови пазари

Развитието на капиталовите пазари е огромно. Новите инвеститори с добре информирани, изключителни новатори и активисти, които по същество са двигатели на промяната, изисквайки превъзходно качество и корпоративна прозрачност.


Предприятията на реалното време

Компаниите и индустриите днес осъзнават, че традиционните методи за управление на бизнес процесите не могат адекватно да се справят с хаоса в днешната работна среда. Те трябва да се съобразяват с множество разнообразни фактори: стратегии, собственици, инвеститори, служители, финанси, процеси, продукти, доставчици, клиенти и конкуренти. Ето защо разнообразието от бизнес модели и противоречащи си бизнес стратегии е толкова голямо.

Управлението в реално време е най-добрият начин за реакция на динамичните промени, с които организациите ежедневно се сблъскват. Банките, консултантските компании, ИТ фирмите, компаниите разработващи софтуер, юридическите фирми, правителствените и международни организации и др., програмират бизнеса си основно по фактора време. Техният успех зависи от уменията им да повишават вътрешната си ефективност и да управляват непрекъснато увеличаващите се потоци от информация, изисквания, допълнителни ресурси или наложителни промени.

Терминът "предприятие в реално време" (Real Time Enterprise- RTE), въведен за първи път от експертите на Гартнер, сам по себе си е напредничава бизнес стратегия за постоянно наличие на актуална и акуратна информация, необходима както на ръководителите и служителите на предприятието, така и на корпоративните партньори и клиенти. Някои определят RTE като стратегия, която се стреми да реши проблемите с "изненадата", стараейки се да отчете предупрежденията, които винаги съществуват преди неблагоприятното развитие или сигнализират за появила се бизнес възможност. Практиката ни дава нагледни примери в подкрепа на тази стратегия. В колата си всеки има системи, които в реално време му дават информация за скоростта, за изминатия път, за наличното гориво и т.н., гарантирайки надеждно шофиране, но когато влезем в офиса, започваме да караме на тъмно, като не подхранваме с данни интуицията си. Разбира се, повече реална информация не винаги може да предотврати критичната ситуация, но ще засили сензорите ни за засичане на флуктуации в данните.

Предприятията в реално време за резултат от новостите в бизнеса и технологиите, които навлизат с невероятна сила. Почти целият свят днес е свързан и бизнес моделите се променят, за да се превърнат в глобални и широко разпределени. Нуждата от достъп в реално време, интеграция, контрол на операциите и осигуряването на продуктивност през цялото денонощие е неимоверна. Комуникационните технологии предоставиха средата за това (през мобилни телефони, Web страници, портали, SMS и т.н.). Web услугите навлизат все повече и оказват драматично въздействие, улеснявайки интеграцията на приложенията и предоставяйки информация в реално време до места, които сегашните системи не бяха в състояние да достигнат.

RTE означава максимално автоматизиране на връзките между бизнес процесите, приложенията и хората във възможно най-голяма степен. По света все повече се разработват софтуерни приложения за наблюдение в реално време на различни бизнес процеси, за контролиране на изпълнението и автоматизиране на потока от работните процеси. Макар не масово разпространени и намиращи се в зората на своята експанзия, тези системи доказано повишават продуктивността, осигурявайки по-добра оптимизация на работните процеси и по-голяма ефективност на действията.

RTE е търсеното решение за премахването на забавянията и употребата на скоростта като конкурентно средство. Детайлното планиране, разработването на многовариантни стратегии и сценарии, предоставянето на точна и реална информация и делегирането на права за взимане на решения в реално време са новите организационни практики, които успешните организации прилагат. Една от основните характеристики е капитализирането на технологиите, максималната адаптивност и поддържането на интегрирана комуникационна среда, в която служители, мениджъри, бизнес партньори, доставчици и клиенти  ефективно си взаимодействат в реално време при ясни, синхронизирани и специализирани правила.

Валентина Николова

Виж оригинала...