• Лесен начин, по който глобални цели и приоритети на фирмата могат да се сведат до ежедневните ангажименти на служителите.
 • Лесно моделиране на различни видове процеси и изграждане на работни схеми (графични и таблични) описания за изпълнение на определени дейности, критериите за постигане на крайни резултати, предоставяне на формуляри за отчитане на дейности и т.н.
 • Възможност за бърза и лесна интеграция на добри бизнес практики и процедури - планиране на сложни работни процеси с многовариантни сценарии (не само the best case, както болшинството информационни системи).
 • Лесен начин за управление на изходите и резултатите от отделните дейности и предаването на щафетата между различните отдели и конкретни изпълнители
 • Централизирано управление на информацията - централно хранилище на електронно съдържание, автоматично структуриране на специални типове документи, централизирано управление на достъпа на потребителите до конкретна информация (на базата на роли и права) и т.н.
 • Ефикасен начин за организиране на информацията и съхраняване на знанията в рамките на организацията, който намалява загубите от оборот на работната сила.
 • Детайлна отчетност за работата на всички нива в организацията
     - по отношение на натовареността и представянето на служителите
     - по отношение изпълнението на отделните проекти и потока на работа.
 • Широк набор от инструменти за задълбочен бизнес анализ - визуални средства за идентифициране и промяна на „Критични пътища“ по време на изпълнението, сравнителни „Гант диаграми“ (план спрямо изпълнение) и т.н..
 • Лесни средства (графични ии таблични) за проследимост на операциите.