• изграждане на много сложни работни схеми, с множество варианти и взаимно изключващи се сценарии отразяващи натрупаните знания и практики за моделирания процес;
  • вплитане на събитийно зависими и времево зависими логически последователности в една работна схема. Събитийно зависими са дейностите, които изискват завършването на една или повече предходни дейности, преди да бъдат стартирани. Времево зависими са дейностите, които независимо от статуса на предходните дейности, се стартират съблюдавайки точно определено времево разписание;
  • многостепенно планиране - висшите ръководители могат да моделират основните етапи и дейности, а ръководителите на различните бизнес единици да детайлизират схемите;
  • предоставяне на различни видове права върху работните процеси - права за стартиране и спиране на проекти по работни схеми;
  • различни нива на абстрактност при моделиране на схемите по отношение изпълнителите на дейности - изпълнителите могат да бъдат конкретни хора, представители на екипи или свободно дефинирани роли, чиито изпълнители се указват едва при започване на конкретен проект по моделираната схема;
  • свободно дефиниране на произволен брой допълнителни полета, които организират и съхраняват специфична информация за работната схема или проект;
  • различни видове функционалности свързани с изпълнението на конкретна задача от работната схема - методически указания за изпълнението, критерии за завършване, задължителни резултати от изпълнението, напомняния за срокове и т.н (множество функционалности от съвременните системи за управление на качеството);
  • в помощ на разработчика на схеми работят приложения за визуализация на различни техники и методики от сферата на оперативния мениджмънт - логическа диаграма, Гант диаграма, критични пътища на диаграмата, функционалности за анализ на логиката и пълнота на данните и т.н.;
  • системата съдържа контекстно вградена цифрова библиотека за организиране и съхранение на съдържание от произволен електронен тип. При създаване на основен елемент в системата (потребител, задача, процес, проект и т.н.) автоматично се създава негова уникална папка, която съхранява, класифицира и впоследствие автоматизира работа с електронни документи. Информацията е достъпна за потребителите в зависимост от правата и функционалностите, с които работят във всеки един конкретен момент. Просто обяснено - погледът на потребителя е фокусиран върху актуалното цифрово съдържание, което е свързано с дейността, която извършва - конкретно за Designer това са дейностите по управление на персонала и контрагентите и по разработването на логическите схеми на процесите
  • функционалност за автоматизираното стартиране на повтарящи се дейности по свободно дефинирани разписания в системата.