Team@Work - CM (Contact Mnagament) e уеб-базиран софтуер за управление на контактна информация и проследяване на взаимоотношенията с различни субекти на бизнес средата.

Много наши клиенти идват с една основна грижа: служители от различни отдели контактуват директно с персоналa на клиенти, доставчици и партньори. Информацията постъпва по различни канали, но остава разпръсната върху отделни компютри, сървъри и информационни системи.
Обменът на информация е силно затруднен и синхронът е непостижим независимо от усилията, които ръководители и служители полагат и различните правила и процедури, които прилагат. Потокът от информация от и към клиенти и доставчици е непрекъснато променяща се величина, която трудно може да бъде управлявана без помощта на автоматизирана информационна система.

Team@Work - CM централизирано съхранява, класифицира, дистрибутира и управлява актуалната информация за всеки един настоящ и потенциален клиент, доставчик, партньор, конкурент или важен контакт на компанията.

CM се явява вертикална надстройка на Team@Work, която подобрява процесите, свързани с клиенти, конкуренти и партньори. Тази интеграция в пъти подобрява координацията във фирмата, бързината и реакцията при взаимодействие с клиентите, информираността и компетентността на служителите, видимостта върху историята и тенденциите, проследимостта на операциите.

  • Системата е средството, с което събирате и управлявате информация и знания, касаещи най-важния елемент на бизнеса - клиентите, от които идват парите ви.
  • В модулът централизирано се съхранява и управлява контактна информация за партниращи или конкуретни организации (от типа на телефони, факсове, е-мейли, адреси, интернет сайтове, и др.), както и база данни с контактни лица (служебна и лична информация, телефони, е-мейли, адреси, връзки и т.н.) - актуалността на данните е контролирана, а обоновяването е изключително улеснено.
  • Централизирано се съхранява история на взаимоотношенията с всички контрагенти. Хронологичните записи моментално могат да бъдат филтрирани по различни параметри за различни времеви отрязъци. Информацията се събира от различни източници на информация - хора и интегрирани информационни системи.
  • Разширени са възможностите на библиотеката за управление на електронни документи в Team@Work по отношение структурата и потока на документи свързани, с конкретен клиент
  • Интегрирани са функционалности за бързи последващи (follow-up) дейности, както и възможността клиенти в реално време да проследяват изпълнението на свързани с тях процеси/проекти
  • Системата позволява лесна интеграция на ключови финансови индикатори и данни от счетоводни и складови програми - реализираме го в кратки срокове в сътрудничество с доставчиците на конкретния софтуерен продукт.
  • Приложението е с много лесен и удобен интерфейс (аналогичен на работата в Интернет), като потребителите намират необходимата им информация за секунди
  • Въвеждането, промяната и споделянето на информация и данни от ползватели с различно географско положение и несвързани с конкретно работно място става в реално време - болшинството потребители директно въвеждат информацията от телефонен разговор по време на самoто му протичане.
  • Приложението притежава собствена система за сигурност (може да работи по сигурен криптиран протокол и през Интернет), осигурявайки достъп и работа с нея на екипи несвързани с конкретно работно място. Когато това е невъзможно позволява работа в off line режим (изключително удобен за мобилни търговци).

За останалите полезни функционалности на системата прочетете тук.