• знания за клиентите, базирани на реални данни, а не на обобщения и предположения - възможности за детайлен анализ от различни BI приложения в последващ етап
 • капитализиране на знанията - превръщането им в основен капитал на фирмата (от особена важност за търговските фирми)
 • постига решаване проблемите на клиента на едно гише - в първата осъществена контактна точка без да се налага да бъде прехвърлян през множество отдели и служители
 • ускорява процесите на работа (по-голямата пропусквателна способност води до по-голям оборот)
 • осъществява синхронизиране на информацията и операциите касаещи клиентите
 • гарантира проследимост на действията и събитията свързани с конкретен клиент
 • осигурява мобилна среда за работа (потребителите не са свързани с конкретно работно място) 24/7
 • позволява интегриране на клиенти в изпълнението на техни проекти/поръчки , което води до повече прозрачност на взаимоотношенията и "само-сервизиране" на клиентните по отношение информираността
 • няма скрити разходи за внедряване
 • не изисква продължително първоначално обучение
 • лесно се надгражда
 • лесно се интегрира със съвременни информационни ситеми от произволно естество