• лесно използваема система - притежава простотата и леснината за работа в Интернет среда
  • осигурява 360° визия за всеки клиент
  • увеличива бързината на взимане на решения - достъпът до добре класифицирана и фокусирана информация е изключително улеснен и моментално достъпен;
  • позволява пълна мобилност - работата със системата не е свързана с конкретно работно място и може да се изпозлва 24/7 или в offline режим
  • гарантира актуалността на данните и документите при работа - всички действия се извършват в реално време, за всяка информация се знае точното време на нейното придобиване (лесна оценка на стойността й по отношение стареенето й във времето)
  • обща, актуална база данни с историята на комуникацията от и за всеки потенциален и реален клиент, доставчик, партньор или конкурент
  • интегрaцията с Team@Work премахва "забравянията" и "забавянията"
  • позволява масови операции, касаещи различни извадки клиенти
  • не изисква продължително първоначално обучение
  • намалява хартиения документооборот