Съдържание на основните приложения:

Контрагенти

 • обща база данни съдържаща всички бизнес единици - клиенти, доставчици, партньори, конкуренти, потенциални клиенти и партньори и т.н.
 • голям набор от номенклатурни полета, за класифициране на контрагентите по множество параметри и филтриране на извадки по подходящ начин - възможно е допълнително дефиниране на неограничен брой полета
 • различни видове данни, асоциирани с контрагент - адреси, телефони, фирмени е-мейли, сайт, брой служители, видове и обеми дейност, типове взаимоотношения, рейтинги, класификации, и т.н. (неограничен брой допълнителни полета)
 • кредитен рейтинг на клиент - по критерии и скала определени от вътрешно фирмените правила
 • моментен скрининг на клиент - основни параметри и индикатори изведени на първи екран
 • последващи (follow-up) дейности, свързани с клиент
 • управление на информация за събития, свързани с клиент
 • управление на документи, свързани с клиент
 • управление на таргетирани групи клиенти - масови операции
 • различни данни извлечени от интеграция с различни счетоводни, складови, телефонни и други информационни системи

Контакти

 • служебна и лична контактна информация- телефони, факсове, е-мейли, лични страници и т.н.
 • позиции и специфична информация за контакта
 • специализирани групи за класифициране на контакта - общофирмени и потребителски
 • събития, свързани с контакт - хронология на взаимоотношенията
 • последващи (follow-up) дейности, свързани с контакт
 • управление на информация за събития, свързани с контакт

Събития


 • управление на различни видове събития - дефиниране и допълване на номеклатурите по всяко време от оторизирани потребители на системата
 • хронология на събитията - единен регистър на всички събития, който се води автоматично от системата
 • функционалноси за филтриране на произволни извадки от събития по комбинации от параметри за произволни времеви периоди
 • в кратки срокове разработваме специализирани  форми и регистри, в помощ на компаниите прилагащи строг контрол на качеството  (болшинството ISO стандарти)

Задачи

 • управление на задачи, проекти и процеси, касаещи клиенти или контакти - виж Task manager на Team@Work

Документи

 • управление на електронни документи от произволен тип - при създаване на нов обект, системата автоматично генерира нов клон в цифровата библиотека на Team@Work, в който се съхраняват, класифицират и управляват документите, свързани със съответния обект
 • шаблони за структури от документи

Управление на роли и права

 • за всеки потребител се генерира собствен интерфейс в зависимост от предоставените му роли и права
 • дефинирани са различни нива на потребителски достъп, които произволно могат да се комбинират
 • различните комбинации могат да формират различни роли
 • контролът на достъпа до приложението е организиран в съответствие с най-високите стандарти за сигурност на софтуерните продукти

Специални доработки

Интегриране налични системи (когато това е възможно) и разработване специфични функционалности (когато е необходимо). Работим в изключително широк периметър от бизнеси, информационни приложения, технологии и методологии.