Article Index
BPMS - нови възможности за повишаване ефективността на бизнеса
стр.2 - BPMS и другите системи
стр.3 - Заключение
All Pages

Интересът, проявяван напоследък към методологията ВРМ (Business Process Management) и системите управление на бизнес процеси (BPMS) не е случаен. Той е мотивиран от чисто икономически, а не от технологични предпоставки. BPMS е не просто пакет от приложения за планиране, бюджетиране, прогнозиране и т.н., а единна основа за разработка на стратегия, планиране, мониторинг и оперативно реагиране при настъпващи промени.

Правилното й внедряване може да подобри съществено работата на компанията, тъй като е предпоставка за оползотворяване на възникнали възможности и предотвратяване на потенциални проблеми. Как обаче се вписва в корпоратовния ИТ пейзаж системата за управление на бизнес процеси

В тази статия ще опишем някои особености на взаимодействието между системата за управление на бизнес процеси (BPMS) и другите корпоративни информационни системи. Ще предполагаме, че имаме интегрирана система, базирана на Service-Oriented Architecture (SOA) и с изградена Enterprise Service Bus (ESB).

За да изведем логиката на взаимодействието на BPMS и останалите системи, нека отговорим на един страничен въпрос: за кои типове бизнес не е удачно да се внедряват BPMS?

По принцип има смисъл от разработване на бизнес процес само ако той включва дейности, които:

 • се извършват паралелно
 • се извършват от различни изпълнители (хора или автоматизирани системи)
  • се извършват по различно време
  • Логическата структура на процеса (workflow) се променя често

Ето някои примери, за които не е подходящо внедряване и използване на BPMS:

 • малки бизнеси с прости действия
 • бизнес, в който всичко се изпълнява еднократно и наведнъж, например „Бюро справки", копиращ център с една копираща машина
 • бизнеси (или части от тях), които не включват операции, изпълнявани на компютър
 • (понякога) бизнеси, които включват работа с компютри, но работят с едно-единствено приложение
 • бизнеси с много устойчиви и постоянни процеси, например счетоводно обслужване на фирми.

Последният пример първоначално е доста озадачаващ. По принцип счетоводното обслужване се подчинява на много строги правила и срокове. На пръв поглед това е идеалният кандидат за автоматизация на процесите. Но на практика, ако всичко е гладко (документите се получават в пълен комплект и навреме и т.н.), всяко действие е толкова детерминирано и повтарящо се, че няма нужда от въвеждане на система за управление на процеси - всичко се знае отнапред и се променя изключително рядко. Именно спонтанните и непредвидени събития, от които зависи бизнесът, както и необходимостта от бързи промени в работните процеси с цел адаптация и реакция на променящата се бизнес среда са необходимите условия, в които се проявява силата на системата за управление на бизнес процесите. По това BPMS силно си приличат със системите за управление на риска (в частта им за планиране и реакция на рисковете). Оттук логически следват типовете взаимодействия между BPMS и останалите ИТ системи, които ще опишем.

Класическата представа е, че в една интегрирана, SOA-базирана среда BPMS е „диригент" на всички останали бизнес системи (фигурата по-долу). По принцип това е вярно, но има два важни въпроса, на които тази схема не отговаря:
 • кой стартира процесите?
 • има ли области, които са извън контрола на BPMS?

Взаимодействието на BPMS с различните информационни системи има своите специфики. Тука ще разгледаме някои от особеностите на взаимодействието на BPMS с най-популярните информационни системи: ERP, CRM, SCM, DMS и BI - приложенията.