Article Index
Предприятие в реално време- печелившата стратегия за управление на промените
стр.2 - Нарастваща комплексност; Информацията; Силата на Интернет; Промяната; Глобализацията; Нови трудови взаимоотношения; Кпиталови пазари
стр.3 - Предприятията в реално време
All Pages

Жизненият цикъл на продуктите и технологиите се скъсява с нарастващи темпове. Правилата на играта се променят - в битката за пазарен дял побеждава не по-големият, а по-бързият. Основен двигател на растежа вече не е капиталът, а качеството на ресурсите - хората и технологиите.

Светът днес е изправен пред нови предизвикателства. Моделите и правилата на старата индустриална икономика престават да действат или се оказват крайно неефективни. Линейната предсказуемост на икономическото развитие е заменена с експлозивна промяна и хаос, в който трудно се определят тенденциите. Пазарите се променят с неимоверна скорост. Жизненият цикъл на продуктите и технологиите се скъсява с нарастващи темпове. Големите индустриални фирми все повече губят водещата си роля в икономиката и отстъпват място на новите технологични компании. Увеличеният достъп до информация стимулира глобализацията и предизвиква хиперконкуренция. Правилата на играта се променят - не по-големият изяжда по-малкия, а по-бързият. Маркетинговите стратегии променят целите си - подходът им вече е не масов, а диференциран.

Новата действителност кара предприятията да ускоряват темпа на растеж и да се съобразяват с нарасналите изисквания на потребителите. Те все повече се учат да управляват промяната и да изграждат многовариантни динамични стратегии. Мярката за успех вече не е постигнатата печалба, а капитализацията на пазара. Масовото производство все повече отстъпва място на гъвкавото. Основен двигател на растежа на фирмите вече не е капиталът, а качеството на ресурсите - хората и технологиите. Научните изследвания се концентрират върху интеграцията, развитието на рискови стратегии и създаването на нови бизнес модели. Автоматизацията и механизацията като ключови движещи сили отстъпват място на информационните и комуникационни технологии, електронният бизнес и компютъризираното производство. Досега основен ресурс за конкурентно предимство беше достъпът до суровини и материали, евтиния труд и свободния капитал. Сега конкурентното предимство се определя от технологичното превъзходство, бързината на действие, качеството на човешките ресурси, партньорските взаимоотношения и стратегии.

Новите измерения

Днес бизнес пространството непрекъснато мени своите измерения. Технологичните иновации, икономическият растеж, еволюцията на пазарите, промененият вкус на потребителите, социалните промени и различните политически събития са движещият механизъм, който определя флуктуациите на разширяване или свиване. Огромните изменения често променят перспективите. Незаетите територии предоставят огромни възможности за технологичните и стратегически иноватори, чиято бързина за действие гарантира конкурентното им предимство. Предоставените възможности са огромни, но такива са също измеренията на конкуренцията и шанса за провал.

Днешното време създава нови индустрии и разрушава други като засилва икономическия растеж. Навсякъде очакванията се покачват. Нововъзникващите икономики бързо се индустриализират и всеки се присъединява към дигиталната революция на повсеместна комуникация и информация и безгранична електронна търговия. потокът от нови идеи, технологии и капитал за задоволяване на нови нужди тече свободно в пространството.