Под електронизиране на системите за управление на качеството разбираме преминаването към работа с документи и информация в изцяло електронен формат – тъй наречения безхартиен офис. Електронните документи и информация много по-лесно и бързо се трансформират в различни формати за последваща употреба; могат да бъдат безпрепяствено разпространявани с невероятна скорост до огромен брой потребители на практика на нулева цена; много по-лесно биват претърсвани, класифицирани, сортирани, обработвани, съхранявани, архивирани и т.н. Котролът върху достъпа до съдържанието на електронните документи е персонифициран.

Автоматизацията на системите за управление на качеството по същество е иновативен подход, при който логиката на управлението на ISO процесите, която досега е била в главите на ръководителите, се моделира компютърно по начин, който може да бъде разбран и следван не само от човек, но и от компютърна програма. Системата разчита диаграмата на процеса и автоматично придвижва изпълнението на ISO процедурите следвайки заложените правила и логика. Автоматично отчита действията и решенията на потребителите, осигурявайки проследимост на операциите. Съхранява резултатите и осигурява обмена на данни и информация.

Функционални възможности

Team@Work-ISO предоставя прост и ефективен начин за управление и наблюдение на процесите по управление на качеството в уеб среда:

  • Унифицира инструментите за управление на работните процеси и заедно с познати софтуерни инструменти за обработка на информация създава работна среда за електронно управление на организацията.
  • Софтуерът дава възможност да моделирате и електронизирате процесите, процедурите, формулярите, документите и инструкциите на системите за управление на качеството, начина на организация и обмена на инфромация вътре и навън от фирмата.
  • Имате достъп до всяка данна и всеки документ (всичко е електронизирано) по всяко време. Изпълнението на задачите и генерирането на резултатите се следи от сървъра на системата, който автоматично съхранява хронологията на операциите.
  • Централизирано съхранявате цялата налична информация, свързана с ISO стандартите на осигурен сървър, гарантирайки сигурността на данните и контрола на достъпа.
  • Видимост върху операциите в реално време (до нивото на моделираната детайлност)  - работа в реално време, проследимост на операциите, контрол на изпълнението. Виждате къде са „тесните места  на организацията”, къде можете да подобрите процесите си и къде да оптимизирате ресурсите си.