Team@Work е уеб-базирана система за управление на бизнес процеси предназначена да автоматизира и ускори потока на работа в организациите и предприятията - основно процесите изпълнявани от хора.

Системата покрива функционалната област по планиране на бизнес процесите, тяхното координиране, проследяване, промяна и управление във времето. Team@Work съдържа следните модули:

Team@Work - Designer
Това приложение е средството,  с което се моделират и анализират бизнес процесите и всички аспекти на работата - задачи, роли, правила за взимане на решения, ескалации, потоци, политики, документи, събития и сценарии. Позволява на бизнес хората (оперативни мениджъри) да анализират и  моделират логиката на бизнес процесите в графичен вид , който е разпознаваем не само от човеко око, но и от workflow  машината на Team@Work.


Team@Work workflow машина
Workflow машината на Team@Work се грижи за изпълнението на потока от процеси - разчита диаграмите на всеки процес, стартира ги в зависимост от заложените разписания и бизнес правила, придвижва изпълнението на процеса стъпка по стъпка от един изпълнител към друг, осигурява обмена на информация, следи хронологията, съхранява даните, документите и резултатите за всеки процес.

 

Team@Work - Task manager
Task manager е персоналния портал на всеки потребител на системата (генериран в зависимост от неговите роли и права). Чрез Task manager се извършва оперативната ежедневна работа - управлението на задачи, обмена на информация, работата с документи, наблюдението на процесите и управлението на промените в реално време.

 

Team@Work - Control center
Control center е уеб базирано приложение  за администриране на системата - управление на базите дании, правата на портребителие, комуникационните модули, настройки на системата и т.н.

 

Системите за управление на бизнес процеси (BPMS) постигат

  • По-ниски оперативни разходи - средно с 62 %
  • По-добра продуктивност - до 73 %
  • По-добро управление на промените - 39 %
  • По-добри комуникации - до 80 %
  • По-бързо вземане на решения - с 68 %
  • Ускоряване на процесите - с 37 %
Източник: списание CIOО, 2006 година