Глобализацията и Интернет направиха пазара изключително конкурентен. Промениха се правилата за правене на бизнес, промени се й самата ИТ индустрия, която обслужва тази промяна.

Софтуерните приложения се фокусираха върху автоматизираното управление на бизнес процесите (BPMS -business process management systems) - нов тип софтуер, който позволява на компаниите успешно да оперират в динамично променящата се среда, предлагаща фантастични възможности и неочаквани рискове.

Всичко в крайна сметка опира до СКОРОСТТА - скоростта на промяна, скоростта на адаптиране, скоростта на учене и скоростта на създаване и въвеждане на инновации. Никой вече и не помисля за инвестициите със срок на възвръщаемост надвишаващ година и половина -две. Отговорът на изискванията на пазара вече е въпрос на седмици, дни или дори часове.

Фирмите спират използването на сложни ИТ инфраструктури с остарели патентовани технологии и се ориентират към уеб-базираните платформи, които им позволяват по-бързо, по-евтино, по-гъвкаво и много по-ефективно да интегрират съществуващия бизнес софтуер и информацията в Интернет.

Ако сте убедени в горното, вие сте предприемачът, за когото е предназначен Team@Work.

Защо си струва да инвестирате точно в Team@Work?

Ето няколко отговора:

 • За да автоматизирате управлението - как точно: В болшинството компании процесите са в главите на топ мениджърите и ръководителите. Те стоят в центъра на процесите и като разпределители управляват подаванията - дават задача, след връщане на резултата от изпълнението подават задача на следващите изпълнители и т.н. последователно придвижвайки процеса от единия край на предприятието до другия. Проблемите се появяват, когато "ръководител" е възпрепятстван да придвижи процеса навреме - самият той се превръща в тапа (bottleneck) на изпълнението. Тук се намесват компютърните системи (като Team@Work), които моделират логиката на процесите и следвайки заложените правила, без забавяне, придвижват синхронизираното изпълнение на процесите в организацията. За хората остава да наблюдават изпълнението и да взимат решенията.
 • За да управлявате потока на работа от край до край - стандартизирането на процесите позволи на служителите да се специализират в отделни функционални области и да извършват по-дълги последователности от действия без намесата на ръководителите. Тази специализация обаче поражда проблеми на границите на функциооналните области - хората "говорят различни професионални езици","преследват различни локални цели", "губят фокуса в сложните взаимовръзки и морето от данни" и т.н. Графичното визуализиране на процесите от входа до изхода дава голбалната картина и изяснява взаимозависимостите, локализира тесните места и ясно дефинира параметрите на "щафетната палка" за трансформиране на входните ресурси в крайни продукти. Team@Work осигурява средата, правилата и отговорностите за автоматизирания обмен на резултати между отделните бизнес единици по изключително лесен, евтин и ефикасен начин.На пазара няма конкурентна система по -ефикасна в отношението ресурси/време от Team@Work..
 • За да можете с малко хора да вършите 20 пъти повече работа - Team@Work позволява на хората ви да работят по-ефективно. Как? Всички документи в системата са в електронен вид - обмена им е мигновен, търсенето е бързо, архивирането е автоматично, нищо не се губи и т.н. (всички екстри на безхартиения офис). Координацията и обмена на информация е мигновен. Синхронът е гарантиран от заложените правила и логика в процесите. Приоритетността на работата също - всеки служител вижда на екрана си важността на задачите, които изпълнява. Фокусът е върху резултатите.
 • За да сте бързи на пазара - с Team@Work получавате необходимата гъвкавост, пъргавина и адаптивност на бизнеса ви. С лекота в реално време променяте и оптимизирате бизнеси процесите си, без това да се отразява на служителите ви - те продължават да изпълняват задачите си независимо от новата сложност или комплексност на процесите, в които участват. 
 • защото Team@Work e е безрискова инвестиция - за разлика от старите системи Team@Work не изисква начални инвестиции (плащате за нещо, което не знаете дали пасва на бизнеса ви).Софтуерът се използва като услуга на базата на ежемесечен абонамент. Ползвате толкова абонаментни лицензи, колкото са ви необходими и когато са ви необходими (следва динамиката на бизнеса ви). Системата е изключително интуитивна за оперативни ръководители с опит в управлението на процеси (болшинството стартират самостоятелно). В помощ на новаците е налична богата бибиотека с online ресурси - видео уроци, ръководства, примери, темлейти, добри практики, научени уроци и т.н.

Системите за управление на бизнес процеси (BPMS) постигат

 • По-ниски оперативни разходи - средно с 62 %
 • По-добра продуктивност - до 73 %
 • По-добро управление на промените - 39 %
 • По-добри комуникации - до 80 %
 • По-бързо вземане на решения - с 68 %
 • Ускоряване на процесите - с 37 %
Източник: списание CIOО, 2006 година