Team@Work – ISO автоматизира дейностите по управление на системите за качество. Големите ползи са в автоматизирането на процесите (което ви позволява по-бързо и по-лесно да вършите текущата си работа) и организирането на информацията като архив на фирмено знание (информацията от главите на хората се подрежда вътре в системата осигурявайки безпролемен обмен и лесно намиране). Всяко действие на потребител остава завинаги документирано и вече няма да срещате проблеми, произтичащи от способността на човешкия мозък да запомня слективно или съответно да забравя цифри, обещания, информация и пр.

Обхват

Обхваща цялостния процес по управление на внедрените системи за качество, спазвайки изискванията на сертифициращата компания:

 • Процеси
 • Процедури
 • Формуляри
 • Регистри
 • Инструкции
 • Документи
 • Разписания

Read more...

Team@Work - ISO е приложение, което автоматизира управлението на системите по качество (организира електронното прилагане на съответния ISO стандарт) като позволява:

 • Софтуерно моделиране и автоматизиране на процесите
 • Електронизация на документите
 • Водене на автоматични регистри
 • Оптимизиране на операциите
 • Проследимост на действията
 • Видимост върху състоянието в реално време

Read more...

Под електронизиране на системите за управление на качеството разбираме преминаването към работа с документи и информация в изцяло електронен формат – тъй наречения безхартиен офис. Електронните документи и информация много по-лесно и бързо се трансформират в различни формати за последваща употреба; могат да бъдат безпрепяствено разпространявани с невероятна скорост до огромен брой потребители на практика на нулева цена; много по-лесно биват претърсвани, класифицирани, сортирани, обработвани, съхранявани, архивирани и т.н. Котролът върху достъпа до съдържанието на електронните документи е персонифициран.

Read more...