Team@Work_BPM - Designer

Team@Work притежава уникални функционалност за моделиране на работни процеси, които по-късно се интерпретират от вградена workflow машина и се въвеждат в реално изпълнение от сървъра на системата.

Read more...

  • изграждане на много сложни работни схеми, с множество варианти и взаимно изключващи се сценарии отразяващи натрупаните знания и практики за моделирания процес;
  • вплитане на събитийно зависими и времево зависими логически последователности в една работна схема. Събитийно зависими са дейностите, които изискват завършването на една или повече предходни дейности, преди да бъдат стартирани. Времево зависими са дейностите, които независимо от статуса на предходните дейности, се стартират съблюдавайки точно определено времево разписание;
  • Read more...